U.S. flag An official website of the United States government
 1. Home
 2. For Consumers
 3. Consumer Updates
 4. Ligtas na Paggamit ng Hand Sanitizer
 1. Consumer Updates

Ligtas na Paggamit ng Hand Sanitizer

Image
2 photos of adults applying hand sanitizer to young children, and one older child applying hand sanitizer to herself while in school

English

Watch "Safely Using Hand Sanitizer" video below.

Makakatulong tayong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at iba pang mga nakakahawang sakit sa pamamagitan ng regular na paghuhugas ng ating mga kamay gamit ang sabon at tubig nang 20 minuto – lalo na pagkatapos gumamit ng banyo, bago kumain, at pagkatapos umubo, bumahing, o suminga. Kung walang sabon at tubig, inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (Mga Sentro ng Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit) ang paggamit ng mga hand sanitizer na may alkohol na naglalaman ng hindi bababa sa 60% alkohol upang matulungan kang maiwasan ang pagkakasakit at mahawaan ang iba ng mikrobyo.

Ipahid ang hand sanitizer sa buong kamay mo, na sinisigurong napapahiran ang nasa pagitan ng iyong mga daliri at likod ng kamay. Huwag punasan o banlawan ang hand sanitizer bago ito matuyo. Huwag gamitin ang hand sanitizer kung kitang-kita ang dumi o grasa; sa halip ay hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig.

Kung gagamit ka ng mga hand sanitizer na may alkohol, isaisip ang mga tip na pangkaligtasan na ito.

Gamot ang mga Hand Sanitizer

Pinangangasiwaan ang mga hand sanitizer bilang mga gamot na over-the-counter (OTC, o hindi inirereseta) ng U.S. Food and Drug Administration (Pangasiwaan ng Pagkain at Gamot ng Estados Unidos). Kung gumagamit ka ng mga hand sanitizer na may alkohol, basahin at sundin ang nasa label na Drug Facts (Mga Katotohanan Tungkol sa Gamot), partikular na ang seksyon sa mga babala.

Itabi ang hand sanitizer na hindi maaabot ng mga alagang hayop at bata, at dapat lamang gamitin ito ng mga bata nang may pagbabantay ng nasa hustong gulang. Tawagan ang iyong doktor o ang Poison Help Line sa 1-800-222-1222 kung nagkaroon ka ng malubhang reaksyon sa hand sanitizer.

Tandaan din ang mga tip na pangkaligtasan na ito:

 • Panatilihin itong malayo sa iyong mga mata.
 • Gamitin ang hand sanitizer sa lugar na may maayos na bentilasyon.
 • Bantayan ang mga batang gumagamit ng hand sanitizer.
 • Huwag inumin ang hand sanitizer. Partikular na mahalaga ito sa maliliit na bata, lalo na ang mga paslit na gusto ang mababangong amoy o makukulay na botelya ng hand sanitizer. Ang pag-inom ng kahit kaunting hand sanitizer ay maaaring magdulot ng pagkalason sa alkohol sa mga bata. (Gayon pa man, hindi kailangang mag-alala kung nakain o nadilaan ng mga bata ang kanilang mga kamay pagkatapos gamitin ang hand sanitizer.) Dumami ang mga tumawag sa mga poison control center (tanggapan sa pagkontrol ng lason) tungkol sa aksidenteng pagkain ng hand sanitizer, kaya mahalagang mabantayan ang paggamit ng maliliit na bata.
 • Mag-ingat sa mga hand sanitizer na may alkohol na nakalagay sa mga container na maaaring makita bilang pagkain o inumin, at ng mga naglalaman ng mga flavor ng pagkain o pabango. 
 • May mga hand sanitizer na nakita ang FDA na naglalaman ng mga flavor ng pagkain o pabango, tulad ng tsokolate o raspberry. Ang pagkain o pag-inom sa mga produktong ito ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala o kamatayan.
 • Huwag gamitin ang mga produktong ito sa mga alaga mong hayop, at huwag hayaang malunok ng mga alagang hayop ang hand sanitizer. Kung sa tingin mo ay nakakain ang alaga mong hayop ng isang bagay na posibleng mapanganib, agad na tawagan ang iyong beterinaryo o poison control center para sa alagang hayop. Naghahadog ng payo ang FDA at mga sangguniang nauugnay sa mga bagay na posibleng mapanganib para sa alaga mong hayop.
 • Madaling masunog ang hand sanitizer. Panatilihing malayo sa init at apoy ang hand sanitizer. Kapag gumagamit ng hand sanitizer, ipahid sa iyong mga kamay hanggang sa ganap na matuyo ang mga ito bago isagawa ang mga aktibidad na maaaring may kinalaman sa init, kislap, static na kuryente, o mga apoy.

Tingnan ang Listahan ng FDA ng mga Hand Sanitizer na Hindi Dapat Gamitin ng mga Mamimili

Natuklasan ng FDA ang malulubhang pag-aalala sa kaligtasan sa ilang hand sanitizer sa panahon ng testing. Kabilang dito ang ilang hand sanitizer na:

 • Nakontamina na may potensyal na nakakalasong uri ng alkohol.
 • Hindi naglalaman ng sapat na aktibong sangkap (ethyl alcohol o isopropyl alcohol).
 • Mayroong mga label na naglalaman ng mali, mapanlinlang, o hindi pa napapatunayang pahayag.

Bago ka bumili ng hand sanitizer o gamitin ang hand sanitizer na mayroon ka sa bahay, tingnan ang listahan ng FDA ng mga hand sanitizer na hindi dapat gamitin ng mga mamimili sa www.fda.gov/handsanitizerlist

Hinihikayat ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at mamimili na iulat ang masasamang kaganapan o side effect na nauugnay sa paggamit ng mga produktong ito sa programang MedWatch Safety Information and Adverse Event Reporting (Impormasyong Pangkaligtasan at Pag-uulat ng Masamang Kaganapan ng MedWatch) ng FDA.

 • Kompletuhin at isumite ang report online.
 • I-download ang form o tumawag sa 1-800-332-1088 para humiling ng form ng pag-uulat. Pagkatapos ay kompletuhin at ibalik sa address na nasa form o isumite sa pamamagitan ng fax sa 1-800-FDA-0178.

Kumbinyenteng alternatibo ang mga hand sanitizer kapag hindi posible ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Maaari kang makatulong na maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya sa mga sakit sa pamamagitan ng simpleng kalinisan. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa: Tanong at Sagot para sa mga Mamimili: Mga Hand Sanitizer at COVID-19. Para sa pinakabagong impormasyon at mga sanggunian tungkol sa COVID-19, bumisita sa covid.gov


Back to Top