U.S. flag An official website of the United States government
  1. Home
  2. For Consumers
  3. Consumer Updates
  4. Ligtas na Paggamit ng Hand Sanitizer
  1. Consumer Updates

Ligtas na Paggamit ng Hand Sanitizer

Image
2 photos of adults applying hand sanitizer to young children, and one older child applying hand sanitizer to herself while in school

English

Watch "Safely Using Hand Sanitizer" video below.

Ang ilang mga hand sanitizer ay may potensyal na nakakalasong uri ng alcohol. I-tsek ang listahan ng FDA ng mga-hindi-dapat-gamitin sa  www.fda.gov/handsanitizerlist  upang matuto ng higit pa. Kailangan ng agarang tulong? Tumawag sa 911 kung ang tao ay nawalan ng malay o nahihirapan sa paghinga . Tumawag sa Poison Help Line sa 1-800-222-1222 para makakonekta sa inyong lokal na sentro  para sa lason.

Maaari nating mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng regular na paghuhugas ng ating mga kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo - lalo na pagkatapos magpunta sa banyo, bago kumain, at pagkatapos umubo , bumahing o suminga. Kung walang  magagamit na tubig at sabon, inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention ang paggamit ng mga hand sanitizer na  nakabatay sa alkohol na naglalaman ng hindi bababa sa 60% na alkohol upang tulungan kang maiwasan ang pagkakasakit at upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo sa ibang tao.

Kuskusin ng hand sanitizer ang iyong  buong mga kamay, siguraduhin na makakaabot ito sa pagitan ng iyong mga daliri at sa likod ng iyong mga kamay. Huwag punasan o banlawan ang hand sanitizer bago ito matuyo. Huwag gumamit ng hand sanitizer kung ang iyong mga kamay ay madumi o malansa ; sa halip ay hugasan ang iyong mga kamay ng sabon at tubig.

Kung ikaw ay gagamit ng hand sanitizer na nakabatay sa alkohol , tandaan ang mga tip na ito para sa iyong kaligtasan.

Ang Mga Hand Sanitizer ay Gamot

Kinokontrol ng Administrasyon ng Pagkain at Gamot ng U.S. ang mga hand sanitizer bilang mga gamot na over-the-counter (walang reseta).  Kung ikaw ay gagamit ng mga hand sanitizer na nakabatay sa alkohol, basahin at sundin ang label ng Drug Facts, partikular ang seksyon ng mga babala.

Itago ang hand sanitizer sa lugar kung saan hindi ito maaabot ng mga alagang hayop at mga bata, at dapat gamitin lamang ito ng mga bata ng may pagsubaybay ng mas nakakatanda. Tawagan ang iyong doktor o ang Poison Help Line sa 1-800-222-1222 kung nakararanas ng malubhang reaksyon sa hand sanitizer.

Iwasan na Malagyan ng Hand Sanitizer ang Iyong mga Mata

Lalong maging  maingat na hindi dapat malagyan ng hand sanitizer ang iyong mga mata dahil ito ay maaaring maging sanhi ng pagkasunog at pagkasira ng ibabaw ng mata. Bantayan ang mga maliliit na bata sa paligid ng  mga dispenser na naglalaman ng mga hand sanitizer,  kung saan ang mga ito ay kadalasang ikinakabit na kapantay o ka-lebel ng mata at maaaring silang matilamsikan nito.

Kapag nalagyan ng hand sanitizer ang iyong mga mata, kaagad na banlawan  ito ng mabuti gamit ang tubig, at tawagan ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o sentro ng pagkontrol ng lason.

Gamitin ang Hand Sanitizer sa mga Lugar na may Maayos na Bentilasyon

Kung gumagamit ka ng hand sanitizer sa isang saradong lugar, tulad ng kotse, buksan ang mga bintana upang magkaroon ng maayos na bentilasyon hanggang sa matuyo ang hand sanitizer.

Subaybayan ang mga Bata sa Paggamit ng Hand Sanitizer

Huwag inumin ang hand sanitizer. Ito ay mahalaga partikular sa mga bata, lalo na sa mga maliliit na bata, na maaaring maakit ng mabangong amoy nito o  sa matitingkad na kulay ng mga bote ng hand sanitizer. Ang pag-inom ng kahit kaunti lamang na hand sanitizer ay maaaring maging sanhi ng pagkalason ng alkohol sa mga bata. (Ngunit hindi kailangang mag-alala kung ang inyong mga anak ay kumain o dinilaan ang kanilang mga kamay pagkatapos gamitin ang hand sanitizer.)

Sa panahong ito ng pandemyang coronavirus, ang sentro ng kontrol sa lason ay nagkaroon ng pagtaas ng mga tawag tungkol sa mga hindi sinasadyang pagkalunok ng hand sanitizer, kung kaya't mahalaga na sinusubaybayan ng mga nakatatanda ang paggamit nito ng mga bata.

Mag-ingat sa mga sanitizer na nakabatay sa alkohol na nakabalot sa mga lalagyan na maaaring mapagkamalan bilang pagkain o inumin, at sa mga naglalaman ng mga pampalasa ng pagkain o mga pabango. Natuklasan ng FDA na ang ilang mga hand sanitizer ay nakalagay sa mga lalagyan ng pagkain ng mga bata, bote ng tubig, at mga bote ng inuming pang matatanda, tulad ng mga lata ng beer, at mga bote ng alak.

Napag-alaman din namin na ang mga hand sanitizer na naglalaman ng mga pampalasa ng pagkain o mga pabango, gaya ng tsokolate o raspberry. Ang pagkain o pag-inom ng mga produktong ito ay maaaring maging sanhi ng  malubhang pinsala o pagkamatay.

Huwag hayaan na lunukin ng mga alagang hayop ang hand sanitizer. Kung sa iyong palagay ang iyong alagang hayop ay nakakain ng maaaring potensyal na mapanganib, tawagan kaagad ang iyong beterinaryo o ang  sentro ng kontrol ng lason sa alagang hayop.

 Ang Hand Sanitizer ay Madaling Magliyab

 Ilayo ang hand sanitizer mula sa init o apoy. Kapag gumagamit ng hand sanitizer, kuskusin ang iyong mga kamay hanggang sa ganap na matuyo ito bago magsagawa ng mga aktibidad na maaaring may kaugnayan sa init, pagkislap, static na kuryente, o nagniningas na apoy.

 I-tsek ang Listahan ng FDA ng mga Hindi-Dapat-Gamitin

Nadiskubre ng FDA ang mga pagkabahala hinggil sa kaligtasan ng ilan sa mga hand sanitizer sa panahon ng pagsusuri. Kabilang sa mga ito ay ang ilan sa mga hand sanitizer na:

  • kontaminado na mga uri ng alkohol na potensyal na nakalalason
  • hindi naglalaman ng sapat na aktibong sangkap (ethyl alkohol o isopropyl alkohol)
  • may mga label na naglalaman ng mga mali, nakalilinlang o mga hindi mapatunayan na pag-aangkin

Bago bumili ng hand sanitizer o gumamit ng hand sanitizer na mayroon ka sa bahay, i-tsek ang listahan ng FDA ng mga hindi-dapat-gamitin sa  www.fda.gov/handsanitizerlist. Ang listahan ay regular naming ina-update gaya ng paglabas ng bagong impormasyon.

Hinihikayat ang mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan at mga pasyente na i-report ang mga hindi kanais-nais na mga pangyayari o mga masamang epekto na nauugnay sa paggamit ng mga produktong ito sa programa ng FDA na MedWatch Kaligtasan sa Impormasyon  at Pag-uulat ng Masamang Pangyayari:

  • Kumpletuhin at  i-sumite ang report online.
  • I-download ang form o tumawag sa 1-800-332-1088 upang humingi ng reporting form, pagkatapos ay kumpletuhin at ipadala muli sa address na nasa form o i-sumite sa pamamagitan ng fax  sa 1-800-FDA-0178.

  Huwag Gumawa ng Sariling Hand Sanitizer

 Hindi inirerekomenda ng FDA na gumawa ng sariling hand sanitizer ang mga konsumer o mamimili. Kung hindi tama ang pagkakagawa nito, maaaring hindi maging epektibo ang hand sanitizer – o mas malala pa. Halimbawa , nagkaroon ng mga report ng pagkasunog ng balat mula sa homemade na hand sanitizer.

Gayundin, ang pagdagdag ng alkohol sa walang alkohol na hand sanitizer ay malamang na hindi ito mag resulta sa isang epektibong produkto. At ang paggamit ng disinfectant spray o wipes sa iyong balat ay maaaring maging sanhi ng pagkairita o pangangati ng balat at mata. Ang disinfectant spray at wipes ay para lamang sa panglinis ng mga ibabaw, hindi para sa tao o hayop.

Ang mga hand sanitizer ay isang madali at alternatibong paraan ng paghuhugas ng kamay kapag hindi posible ang makapaghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Ikaw at ang iyong pamilya ay makakatulong na protektahan ang inyong sarili mula sa coronavirus sa pamamagitan ng simpleng kalinisan. Para sa karagdagang impormasyon , bisitahin ang: Q&A para sa mga Konsumer: Mga Hand Sanitizer at COVID-19. Subukin ang iyong kaalaman tungkol sa hand sanitizer sa pamamagitan ng pagkuha ng aming pagsusulit sa hand sanitizer.

Para sa pinakabagong impormasyon sa coronavirus, bisitahin ang:

FDA: Sakit na Coronavirus 2019 (COVID-19)

CDC: Coronavirus (COVID-19)

Tanggapan ng Kalusugan at Serbisyong Pangtao ng Estados Unidos


Back to Top