U.S. flag An official website of the United States government
  1. Home
  2. For Consumers
  3. Consumer Updates
  4. Zumulong Pigilan ang Pagkalat ng Coronavirus at Protektahan ang Iyong Pamilya
  1. Consumer Updates

Zumulong Pigilan ang Pagkalat ng Coronavirus at Protektahan ang Iyong Pamilya

Image
Zumulong Pigilan ang Pagkalat ng Coronavirus at Protektahan ang Iyong Pamilya

English

Hinihiling ng pandemikong COVID-19 na manatiling mapagbantay sa ating pang-araw-araw na buhay sa ating pagbabalik sa pang-araw-araw na gawain. Maaari tayong gumawa ng ilang simpleng hakbang upang maprotektahan ang ating sarili, ating pamilya, at ating mga pamayanan.

Ang mga hakbang :

  1. Magpabakuna ng COVID-19.
  2. Maghugas ng iyong mga kamay ng madalas gamit ang simpleng sabon at tubig.
  3. Takpan ang iyong bibig at ilong - gamit ang mask - kapag nasa paligid ng iba.
  4. Iwasana ang maraming tao at magsanay ng may pagitan sa karamihan (di bababa sa 6 na talampakan ang layo mula sa iba).

Narito ang ilang mga paraan upang ikaw at ang iyong pamilya ay makatutulong upang mapabagal ang pagkalat ng sakit na coronavirus.

Tumulong Pigilian ang COVID-19 sa pamamagitan ng Pagpapabakuna

Lahat ng may edad 5 at pataas ay maaaring mabakunahan laban sa COVID-19. Ang pagbabakuna ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang lahat na karapat-dapat mula sa COVID-19.

Inaprubahan ng U.S. Food and Drug Administration ang dalawang bakuna para sa pag-iwas sa COVID-19 at nag-isyu ng emergency use authorizations (EUA) para sa iba. Para sa pinakabagong impormasyon sa mga bakuna, bisitahin itong pahina ng FDA

Pinahintulutan din ng FDA ang dalawang karagdagang bakuna para sa COVID-19 para sa emergency na paggamit sa mga taong 18 at mas pataas. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga bakuna sa COVID-19 ay epektibo sa pagpigil na makakuha ng COVID-19. Makakatulong din ang pagkuha ng bakuna para sa COVID-19 na hindi ka magkasakit ng malubha kahit na magkaroon ka ng COVID-19.

Ang pagbabakuna sa COVID-19 ay isang mahalagang paraan upang matulungan tayong bumalik sa normal. Matuto ng higit pa tungkol sa benepisyo ng pagbabakuna at paano kumuha ng bakuna.

Maghugas ng Iyong mga Kamay

Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang karamdaman ay dapat iwasan na malantad (o mailantad sa iba) sa virus na ito. Una, magsanay ng simpleng kalinisan. Regular na maghugas ng iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo - lalo na pagkatapos ng pagpunta sa banyo, bago kumain, at pagkatapos ma-ubo, pagbahing, o pagsinga. Alamin kung paano maghugas nang iyong mga kamay upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus at iba pang mga karamdaman.

Kung walang maaaring magagamit na sabon at tubig, inirerekumenda ng Centers for Disease Control and Prevention na gumamit ang mga konsumer ng mga sanitizer na nakabatay sa alkohol na naglalaman ng hindi bababa sa 60% porsyento ng etanol (kilala rin bilang ethyl alkohol).

Patuloy na binalaan ng FDA ang mga konsumer tungkol sa mga hand sanitizer na naglalaman ng methanol, na tinatawag din na wood alkohol. Ang methanol ay nakakalason at hindi dapat gamitin sa hand sanitizer. Kapag nasipsip ito ng balat o nalunok, ang methanol ay maaaring maging sanhi ng malubhang problema sa kalusugan, tulad ng seizure at pagkabulag, o kahit kamatayan/pagkamatay.

Bago ka bumili ng hand sanitizer o gumamit ng mayroon ka na sa bahay, suriin ang listahang ito upang makita kung ang hand sanitizer ay posibleng may methanol. Karamihan sa mga hand sanitizer ay napagalaman na naglalaman ng methanol at hindi ito nakalista bilang isang sangkap sa label (dahil hindi ito katanggap-tanggap na sangkap sa produkto), kaya't mahalagang suriin ang listahan ng FDA upang malaman kung kasama ang kumpanya o produkto. Magpatuloy na suriin ang listahang ito nang madalas, dahil regular itong ina-update.

Pinalawak din ang listahan ng FDA upang isama ang mga hand sanitizer na naglalaman ng iba pang mga mapanganib na sangkap at produkto na may mas mababa sa kinakailangang halaga ng aktibong sangkap.

Pinayuhan ng FDA ang mga konsumer na huwag gumamit ng mga hand sanitizer na ginawa ng mga tagagawa na nakilala sa listahan. Alamin kung paano hanapin ang iyong hand sanitizer sa listahan at kung paano ang ligtas na paggamit ng hand sanitizer.

Magsuot ng Mask at Iwasan ang Maraming Tao

Iwasan ang maraming tao at ang mga lugar na walang gaanong bentilasyon. Iwasan ang malapit na pakikipag-ugnay (manatili ng hindi bababa sa 6 na talampakan, o halos dalawang braso, ang layo) sa mga taong hindi nakatira sa iyo, kahit na hindi sila mukhang may sakit, sa parehong loob at labas na mga espasyo. Ang ilang mga tao na walang sintomas ay maaaring maikalat ang coronavirus.

Kung hindi ka buong nabakunahan, inirekomenda ng CDC na magsuot ng maskara sa mga panloob na pampublikong lugar. Ang pagsusuot ng mask sa publiko ay maaaring makatulong na mapabagal ang pagkalat ng virus. Makatutulong ang mga ito na panatilihin ang mga taong maaaring may virus at hindi alam ito mula sa paglipat nito sa iba sa pamamagitan ng pagtulong na maiwasan ang mga respiratory droplets mula sa paglalakbay nito sa hangin at papunta sa ibang tao kapag ikaw ay umubo, bumahing, o makipag-usap.

Alamin kung paano protektahan ang iyong sarili at ang iba mula sa coronavirus. At kung ikaw ay ganap nang nabakunahan, gawin ang mga pag-iingat na ito upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba.

Ang pagsusuot ng maskara sa ibabaw ng iyong ilong at bibig ay kinakailangan sa mga eroplano, bus, tren, at iba pang mga uri ng pampublikong transportasyon na bumibiyahe, sa loob, o labas ng Estados Unidos at habang nasa loob ng mga sentro ng transportasyon ng Estados Unidos, tulad ng mga paliparan at istasyon.

Magdonate ng Dugo

Ang pagpapanatili ng sapat na suplay ng dugo ay mahalaga sa kalusugan ng publiko, kahit na sa panahon ng pandemya. Ang mga nagbibigay ng dugo ay tumutulong sa mga pasyente ng lahat ng edad at uri - aksidente at ang mga biktima ng pagkasunog, operasyon sa puso at mga pasyente ng transplant ng organ, at ang mga nakikipaglaban sa kanser at iba pang mga kondisyon na nagbabanta sa buhay. Tinantya ng American Red Cross na sa bawat dalawang segundo isang tao sa U.S. ay nangangailangan ng dugo.

Kung ikaw ay malusog at maayos ang pakiramdam, makipag-ugnayan sa lokal na sentro ng donasyon upang makipag-appointment. Ang mga sentro ng donasyon ay gumagawa ng mga hakbang upang matiyak na ligtas ang donasyon.

Iulat ang Pandaraya ng mga Pagsubok sa COVID-19, mga Bakuna at mga Paggamot

Ang ilang mga tao at kumpanya ay nagbebenta ng mga produktong may mapanlinlang na diyagnostik na COVID-19, pag-iwas, at pag-angkin sa paggamot. Ang mga mapanlinlang na produkto ng COVID-19 ay maaaring magkaroon ng maraming iba't-ibang uri, kabilang ang mga produktong ipinagbibili bilang suplemento sa pagkain o iba pang mga pagkain, pati na rin mga produktong inaangkin na mga pagsubok, iba pang mga aparatong medikal, mga gamot, o mga bakuna. Sa ngayon, isang paggamot lamang ang inaprubahan ng FDA para sa COVID-19, at pinahintulutan ang iba pang emerhensiyang paggamit sa panahong ito ng pangpublikong emerhensiyang pangkalusugan.

Ang pagbebenta ng mga mapanlinlang na produkto ng COVID-19 ay isang banta sa kalusugan ng publiko. Maaari kang tumulong sa pamamagitan ng pag-uulat ng hinihinalang pandaraya sa Health Fraud Program ng FDA o sa Office of Criminal Investigations. Maaari ka ring mag-email sa [email protected].

Kung mayroon kang katanungan tungkol sa isang paggamot o pagsubok na ibinebenta online, makipag-usap muna sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan o doktor. Kung mayroon kang katanungan tungkol sa isang gamot, tawagan ang iyong parmasyutiko o ang FDA. Sasagutin ng Division of Drug Information (DDI) ng FDA ang halos anumang katanungan ukol sa gamot. Ang mga parmasyutiko ng DDI ay magagamit sa pamamagitan ng pag-email sa, [email protected], at sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, 1-855-543-DRUG (3784) at 301-796-3400.

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19, bisitahin ang:

Consumer Updates Email

Subscribe to receive Consumer Updates email notifications.

Back to Top